The Finnish National Committee of Geodesy and Geophysics


Suomen Geodeettis-geofysikaalisen Kansallisen Komitean tarkoituksena on edistää tieteellistä tutkimusta geodesian ja geofysiikan aloilla sekä hoitaa Suomen edustusta Kansainvälisessä Geodeettis-geofysikaalisessa Unionissa. Komitean tulee tehdä maan Hallitukselle esityksiä näitä tarkoitusperiä edistävistä toimenpiteistä.

Kansainvälinen Geodeettis-geofysikaalinen Unioni (International Union of Geodesy and Geophysics; IUGG perustettiin vuonna 1919 ja se muodostuu 7 alajärjestöstä (assosiaatiosta), joiden englanninkieliset nimet ja lyhenteet ovat nämä: